Algemene Voorwaarden Bewust vitaal

Artikel 1| Definities
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Bewust vitaal (Opdrachtnemer) die deze algemene voorwaarden gebruikt voor het aanbieden van diensten. Opdrachtgever: de persoon, onderneming of instantie die de opdracht voor de diensten op het gebied van coaching, reiki of aanverwante werkzaamheden verstrekt aan Bewust vitaal. Diensten alle door Bewust vitaal aan de opdrachtgever geleverde werkzaamheden en diensten waaronder coaching, trainingen en andere vormen van begeleiding, dan wel advisering, alles in de ruimste zin des woord, alsmede alle andere ten behoeve van de opdrachtgever verrichte werkzaamheden van welke aard dan ook, uitgevoerd in het kader van een opdracht. Coachee / deelnemer: de natuurlijke persoon die deelneemt aan een begeleidingstraject op het gebied van coaching, reiki of aanverwante werkzaamheden. Overeenkomst / Opdracht: elke afspraak tussen opdrachtgever en Bewust vitaal tot het verlenen van diensten door Bewust vitaal ten behoeve van opdrachtgever. Partijen: Bewust vitaal en opdrachtgever samen.

Artikel 2 | Toepasselijkheid van deze voorwaarden
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij Bewust vitaal diensten aanbiedt of levert. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen;
2. Niet alleen Bewust vitaal maar ook alle personen of ondernemingen die bij de uitvoering van enige opdracht / van enige overeenkomst voor de opdrachtgever zijn betrokken, kunnen op deze algemene voorwaarden een beroep doen;
3. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten van de opdrachtgever;
4. Eventuele inkoop- of andere algemene voorwaarden van de opdrachtgever zijn niet van toepassing, tenzij deze door Bewust vitaal uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard. 

Artikel 3 | Uitvoering van de overeenkomst 
1. Er is sprake van een opdracht of overeenkomst indien beide partijen de door Bewust vitaal opgestelde opdracht of overeenkomst hebben getekend. 
2. De met Bewust vitaal gesloten overeenkomsten leiden voor Bewust vitaal tot een inspanningsverplichting, nooit tot een resultaatsverplichting, waarbij Bewust vitaal gehouden is haar verplichtingen zodanig na te komen, als naar normen van zorgvuldigheid en vakmanschap naar de maatstaven van het moment van nakomen van Bewust vitaal verlangd kan worden. 
3. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Bewust vitaal het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. Dit zal altijd in overleg met de opdrachtgever geschieden. 
4. Indien Bewust vitaal de opdracht krijgt om in samenwerking met een derde een opdracht of een gedeelte daarvan te vervullen, zal opdrachtgever in overleg met alle betrokkenen vaststellen wat ieders taak is. 
5. Indien voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden door Bewust vitaal een termijn is overeengekomen, dan is dit geen fatale termijn, tenzij dit is overeengekomen. Overschrijding van de overeengekomen termijn levert dan ook geen toerekenbare tekortkoming van Bewust vitaal op. Opdrachtgever kan om die reden de overeenkomst dan ook niet ontbinden en heeft geen recht op schadevergoeding. Opdrachtgever kan bij overschrijding van de overeengekomen termijn wel een nieuwe, redelijke, termijn stellen waarbinnen Bewust vitaal de overeenkomst dient uit te voeren, overschrijding van deze nieuwe termijn kan voor opdrachtgever een grond opleveren voor ontbinding van de overeenkomst. 
6. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen de overeenkomst tijdig en in overleg dienovereenkomstig aanpassen; 
7. Indien wijziging of aanvulling van de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties heeft, zal Bewust vitaal de opdrachtgever hierover tevoren inlichten; 
8. Bewust vitaal behoudt zich het recht voor om de coachingsdagen, -tijden, inhoud en prijzen te wijzigen met opgaaf van reden. In dit geval zal er op geen enkele wijze een terugbetaling en/of een compensatie worden verricht door Bewust vitaal. Voor reeds bevestigde inschrijvingen geldt het tarief op moment van inschrijving. 
9. Bewust vitaal maakt onderscheid in tarieven voor zakelijke en particuliere opdrachtgevers. De standaardtarieven van Bewust vitaal zijn de zakelijke tarieven. Bewust vitaal kan besluiten om in voorkomende gevallen het particuliere tarief te rekenen aan een particuliere opdrachtgever onder de strikte voorwaarde dat de opdrachtgever de dienst uit eigen middelen financiert. 


Artikel 4 | Aansprakelijkheid
1. Bewust vitaal aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid, hoe dan ook, voor schade ontstaan door of in verband met door haar verrichte diensten, tenzij de opdrachtgever aantoont dat de schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld van Bewust vitaal;
2. De aansprakelijkheid van Bewust vitaal is beperkt tot de factuurwaarde van de opdracht, althans dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft;
3. In afwijking van hetgeen in lid 2 van dit artikel is bepaald wordt bij een opdracht met een langere looptijd dan zes maanden, de aansprakelijkheid verder beperkt tot het over de laatste zes maanden verschuldigde factuurbedrag;
4. Elke aansprakelijkheid van Bewust vitaal voor bedrijfsschade of andere indirecte schade of gevolgschade, van welke aard dan ook, is nadrukkelijk uitgesloten. Ook vermeende psychische schade die deelnemers claimen te hebben opgelopen tijdens projecten die Bewust vitaal bij de opdrachtgever verricht heeft, valt onder deze clausule.

Artikel 5 | Geheimhouding van vertrouwelijke informatie
1. Partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie;
2. Aan de opdracht zal door Bewust vitaal niet zonder toestemming van de opdrachtgever extern gerefereerd worden.
3. Bewust vitaal zal zowel tijdens als na afloop van de overeenkomst(en) met opdrachtgever alle informatie en kennis van opdrachtgever die in het kader van de overeenkomst(en) met opdrachtgever zijn verstrekt, geheimhouden en daar zorgvuldig mee omgaan, behoudens de eventuele verplichting die de wet dan wel een daartoe bevoegd overheidsorgaan op hem/haar legt tot openbaarmaking van bepaalde gegevens.

Artikel 6 | Persoonsgegevens
1. Tenzij de opdrachtgever nadrukkelijk aangeeft hier bezwaar tegen te hebben verleent de opdrachtgever Bewust vitaal bij het aangaan van een overeenkomst toestemming om persoonsgegevens van deelnemers in haar bestand op te nemen voor informatieve doeleinden. Bewust vitaal beheert deze gegevens zorgvuldig en overeenkomstig de wettelijke voorschriften; benut ze uitsluitend voor eigen doeleinden en stelt de gegevens niet ter beschikking aan derden.
2. Bewust vitaal hanteert een privacyverklaring

Artikel 7 | Intellectuele eigendom
1. Voor zover auteurs-, merk-, modellen,- handelsnaam-, of andere rechten van intellectuele eigendom berusten op de door Bewust vitaal ter uitvoering van de overeenkomst geleverde diensten, is en blijft Bewust vitaal houder respectievelijk eigenaresse van deze rechten. De opdrachtgever mag de stoffelijke dragers van deze rechten uitsluitend gebruiken voor het doel waartoe deze aan de opdrachtgever verstrekt zijn, deze niet vermenigvuldigen en auteurs-, merk-, model-, handelsnaam-, en andere aanduidingen niet wijzigen of verwijderen;
2. Bewust vitaal behoudt het recht om de bij de uitvoering van de werkzaamheden opgedane kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 8 | Overmacht
1. Een tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst kan niet aan partijen worden toegerekend indien sprake is van overmacht. In geval van overmacht ontstaat geen recht op schadevergoeding;
2. Indien één der partijen gedurende een periode van meer dan 30 kalenderdagen als gevolg van overmacht in gebreke is ten aanzien van zijn verplichtingen voortkomende uit de overeenkomst, heeft de andere partij het recht de overeenkomst middels een aangetekend schrijven en met onmiddellijke ingang zonder rechterlijke tussenkomst te beëindigen, zonder dat daardoor enig recht op schadevergoeding ontstaat;
3. Onder overmacht vallen alle omstandigheden waardoor partijen tijdelijk of blijvend niet in staat zijn aan hun verplichtingen te voldoen zoals: langdurige ziekte en of slecht / onveilig weer.

Artikel 9 | Geschillenbeslechting 
1. Op iedere overeenkomst tussen Bewust vitaal en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing; 
2. Indien Bewust vitaal en opdrachtgever dan wel coachee een geschil hebben voortvloeiend uit deze overeenkomst, zijn zij gehouden eerst te trachten dit geschil in overleg op te lossen;
3. Indien een of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Opdrachtgever en Bewust vitaal treden alsdan in overleg om een nieuwe bepaling ter vervanging van de nietige dan wel vernietigde bepaling overeen te komen, zoveel mogelijk in overeenstemming met het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling. 

Bewust vitaal, november 2023