Privacyverklaring Bewust vitaal

Deze privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens en is opgesteld in overeenstemming met de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Gebruiker van deze privacyverklaring, tevens verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de AVG, is Bewust vitaal, gevestigd te Rosmalen, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 90668316.

Contactgegevens
Bewust vitaal | Marjon van Dinther | Oude Dijk 13 | 5241 CV Rosmalen | Nederland 06 – 83 25 21 70 | [email protected]

Persoonsgegevens
Doel van verwerking
Bewust vitaal gebruikt je gegevens enkel om met je in contact te treden (contactgegevens) en om met je te kunnen communiceren en in het kader van de met jou overeen te komen dienstverlening. Bewust vitaal gebruikt je gegevens niet voor andere doeleinden. Indien je Bewust vitaal je persoonlijke contactgegevens geeft, telefonisch, per e-mail, via de website, social media kanalen of anderszins, dan gebruikt Bewust vitaal deze gegevens enkel om met je in contact te treden en met je te communiceren. Indien geen overeenkomst tot dienstverlening tot stand komt, dan worden de gegevens 2 jaar na ontvangst verwijderd.

Beveiliging
Bewust vitaal heeft er alles aan gedaan om ervoor te zorgen dat jouw gegevens bij Bewust vitaal in veilige handen zijn. Bij de verwerking van persoonsgegevens maakt Bewust vitaal gebruik van een met een wachtwoord beveiligde laptop. Persoonsgegevens die op papier zijn vastgelegd, worden bewaard in een afsluitbare ruimte, zodat derden hier geen toegang toe hebben. De mobiele telefoon is beveiligd met een inlogcode. De toegang tot de persoonsgegevens wordt beperkt tot degenen voor wie het noodzakelijk is dat zij inzicht hebben in de persoonsgegevens. De personen die binnen de organisatie van Bewust vitaal inzicht hebben in de persoonsgegevens zijn verplicht om hier vertrouwelijk mee om te gaan. Zonder jouw toestemming deelt Bewust vitaal jouw gegevens niet met andere partijen, tenzij daar een administratieve of wettelijke verplichting voor geldt, of er een gerechtelijk bevel voor is.

Bewaartermijnen
Bewust vitaal bewaart je persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor het doel van de verwerking. Bewust vitaal is uiteraard wel gehouden aan wettelijke en fiscale verplichtingen. Zo moet Bewust vitaal van de Belastingdienst de factuurgegevens 7 jaar bewaren. Persoonsgegevens die in het kader van de met jouw overeengekomen dienstverlening zijn verzameld, waaronder contactgegevens, worden niet langer dan 2 jaar na afloop van de overeenkomst bewaard en daarna verwijderd of vernietigd.

Datalekken
In geval van een ontdekking van een mogelijk datalek word je binnen 24 uur ingelicht. Je kunt indien gewenst een melding bij de Toezichthouder doen. Na de melding van een datalek zal Bewust vitaal je op de hoogte houden van nieuwe ontwikkelingen rondom het datalek, de omvang van het datalek proberen te beperken en te beëindigen om een soortgelijk incident in de toekomst te kunnen voorkomen.

Rechten betrokkene
Bewust vitaal respecteert jouw privacy rechten en zal eraan meewerken dat je de in de AVG aan je toegekende rechten kunt uitoefenen. Voorbeelden hiervan zijn het recht op inzage, correctie en verwijdering van je persoonsgegevens. Indien je van je rechten gebruik wilt maken kun je hierover contact met Bewust vitaal opnemen via [email protected].

Bewust vitaal, november 2023